Shopmania

บัญชีของฉัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท อสมท จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการ E-Commerce ผ่านทางเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อ shopmania.mcot.net (“เว็บไซต์”) รวมทั้งช่องทางการรติดต่อออนไลน์อื่น ๆ เช่น Line Official “@ shopmania” หรือFacebook Page “Shop mania” เป็นต้น ผ่านทางเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และเป็นผู้ประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้งที่ให้บริการผ่าน Call Center รวมถึงการติดต่อผ่านการส่งข้อความสั้น(sms) และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอแจ้งให้ท่านรับทราบว่า บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านผู้เป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการ สมาชิกผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้ลูกค้าซึ่งเป็น นิติบุคคลผ่านทางช่องทางต่างๆ ข้างต้น (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่ออธิบายให้ท่านทราบว่า บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรบ้าง มีวัตถุประสงค์ใดในการประมวลผลข้อมูล สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. นโยบายนี้มีผลใช้บังคับกับใคร นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยในฐานะผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านนใช้บริการ ติดต่อสอบถาม รับบริการหลังการขาย ผู้ชม
เป็นสมาชิก ร่วมกิจกรรม และ/หรือสั่งซื้อสินค้ำ ผ่านช่องทาง E-Commerce ผ่านทางเว็บไซต์ shopmania.mcot.net
รวมทั้งช่องทางการติดต่อออนไลน์อื่นๆ เช่น Line Official “@shopmania” Facebook Page “shopmania” และทางโทรศัพท์
02-114-3030 ตลอดจนการติดต่อสอบถาม สมัครสมาชิกรับข้อมูลและ โปรโมชั่น และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของ บริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบใน
ลำดับต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านในขั้นตอนการสมัครสมาชิก การใช้บริการ การรับชม
การสั่งซื้อสินค้ำ การติดต่อ การร่วมกิจกรรมต่างๆ และการสมัครรับข้อมูลและโปรโมชัน ตลอดจนข้อมูลที่บริษัทได้รับจากคู่ค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่วันเดือนปีเกิด เพศ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรสมาชิก
2.2 ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์มือถือ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์(Social Media
Accounts) –Line, Facebook ID ข้อมูลของบุคคลอื่นที่ท่านแจ้ง
2.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระค่าสินค้า หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลข
คำสั่งซื้อสินค้า
2.4 ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัท และข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น ประวัติและความถี่
การเข้าชมผลิตภัณฑ์สินค้ำ การ Search หาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ท่านสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้
คุกกี้ IP address ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์ log เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ระยะเวลาที่ท่านใช้บน หน้าเว็บไซต์ และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์

2.5 ข้อมูลจากการซื้อสินค้าและใช้บริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้ำและบริการของท่าน ประวัติการสนทนาข้อมูล
การจัดส่งสินค้า ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า เสียงสนทนาและบันทึกเสียงสนทนา
2.6 ข้อมูลจากการสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์รหัสผ่าน
2.7 การกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์
2.8 การทำแบบสอบถาม (SURVEY) เช่น ประวัติการซื้อสินค้าและบริการของท่าน ความสนใจในสินค้าและ บริการต่างๆ
2.9 ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการต่างๆ
2.10 ข้อมูลจากการร่วมกิจกรรม เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพและเสียง เบอร์โทรศัพท์ประวัติการร่วม
กิจกรรมในครั้งก่อนๆ (หำกมี) ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม

2.11 การตั้งบูธและอีเว้นท์ต่างๆ เช่น ประวัติการบริโภคและการรับบริการต่างๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ และเสียง
ความสนใจในสินค้าและบริการต่างๆ หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ
ของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับสินค้าแทน แก่บริษัท ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรือ
อำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัท

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อีกทั้ง ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น และ/หรือ อาศัย
หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ในฐานะที่ท่านเป็น พ่อแม่และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมายองผู้เยาว์อายุ ต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนดผู้เสมือนไร้ความสามารถ และ/หรือผู้ไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย ขอให้ท่านโปรดอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การกำกับดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่บริษัท อนึ่ง ในกรณีที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวแก่บริษัท ให้ถือว่า ท่านในฐานะพ่อ แม่และ/หรือ ผู้ปกครองยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น ตลอดจนท่านยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และ
รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถตามกฎหมาย หากไม่ได้รับความยินยอมหรือหากไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้หากบริษัททราบว่า บริษัทได้บังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคลจากบุคคลข้างต้นโดยมิได้รับความยินยอมหรือโดยไม่มีฐานแห่งกฎหมายอื่นใด บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่บริษัท ทราบถึงเรื่องดังกล่าว และอาจจำเป็นต้องหยุดให้บริการกับบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นได้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัท อสมท คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการต่างๆดำเนินการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอมจากท่านเพื่อให้ท่านได้รับแจ้งข้อมูลทางการตลาด โปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆ สิทธิพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น สินค้าใหม่ สินค้าแนะนำ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์และไดเร็กแมสเสจอื่นๆ โดยบริษัท อสมท คู่ค้า พันธมิตรทาง ธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ เช่นผู้ให้บริการต่างๆที่บริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

3.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บ รวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ บริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1)
ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญา หรือการเข้าทำ สัญญาหรือปฏิบัติ ตามสัญญากับท่าน (2)
ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายองบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดย
ธรรมของบริษัทและของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอนุญาตแล้วแต่กรณี เพื่อเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่านนตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) ฐานการรปฏิบัติตามสัญญาฯ: เช่น เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น การสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัท
การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้า การจัดการบัญชีของลูกค้า การขายสินค้าและ/หรือการให้บริการ การโทรหาลูกค้าเพื่อ
ติดต่อเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าและ/หรือการใช้บริการ การเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง การส่งมอบสินค้า
ตามที่อยู่จัดส่ง การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การบริการหลังการขาย
การคืนสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการส่งเสริมการขาย การร่วมกิจกรรมแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชค และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือตามที่ท่านร้องขอ
ตลอดจนการแก้ไขและปรับปรุง บริการตามที่ท่านได้แจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท
โดยเป็นไปตามฐานการปฏิบัติตามสัญญา
2) ฐานการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายฯ : เช่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือให้ความ
ร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าบริษัทต้อง ดำเนินการดังกล่าว
และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
กระบวนพิจารณาหรือคำสั่งจากรัฐโดยเคร่งครัด
เพื่อออกใบกำกับภาษีเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานทางภาษีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกัน อาชญากรรม
3) ฐานระโยชน์โดยธรรมฯ : เช่น การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการ การดำเนินการทาง
การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล การทำแบบสอบถาม การแจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น กิจกรรม
และรายการ ส่งเสริมการขายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งผ่านเอสเอ็มเอส โซเชียลมีเดีย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพื่อรักษา
ความปลอดภัย เพื่อความเชื่อมั่นทำงธุรกิจของบริษัท เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท อสมท และ
บุคคลอื่นเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเช่น การตรวจจับ การป้องกัน และการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใดๆ
การบังคับและปกป้องสิทธิตามกฎหมายและข้อเรียกร้องของบริษัทและบุคคลอื่น เช่น การระงับและการจัดการข้อพิพาท
การ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินการตามสัญญา และก่อตั้ง ใช้สิทธิหรือปกป้องสิทธิตามข้อเรียกร้องต่างๆ
ตลอดจนการเข้าสู่ระบบ (login) เข้าเว็บไซต์ของบริษัท การยืนยันตัวตนของท่าน
4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตฯ : เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
5) ฐานประโยชน์สาธารณะฯ : เช่น
เพื่อกำรปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

4. นโยบายคุกกี้ บริษัทจะจัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน
ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน
บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน
(รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์
โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน แต่ใช้เพื่อ
จัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหาร
จัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้
คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม
และยังทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำผู้ใช้ รวมทั้งจด จำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน
หากท่านปฏิเสธ ลบ ออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน
ในการใช้งานบางลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

บริษัทจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไรและมีการใช้บริการของอย่างไร
  • เพื่อให้ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน
    รวมถึงช่วยให้สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ
คุกกี้ที่ใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ

Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Shop Mania เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ Shop Mania จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ
ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วมีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์
ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและบริการของบริษัทได้อย่างปลอดภัย โดยคุกกี้ประเภทนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รั
บความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์
และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น
การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของจดจำตัวเลือกต่าง ๆ
ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น
ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน การนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงตามการใช้งานของท่าน
หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้
การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้
หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์
แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

5. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

5.1ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

5.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

6. บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นบ้าง
เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้

6.1 ภายในบริษัท อสมท จำกัด บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยและแบ่งปัน หรืออนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ
ภายในบริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
โดยบริษัทจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าว เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงตามความจำเป็นและเหมาะสม
6.2 คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังอสมท คู่ค้า
และพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริการตามที่ท่านต้องการ การให้บริการหลังการขาย โปรแกรมสะสมคะแนน
รวมถึงเพื่อให้ อสมท คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ นำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้กับท่าน ทั้งนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยในลักษณะนี้ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกมิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6.3 บุคคลอื่น บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของ บริษัท หรืออำนวยความสะดวกในการส่งสินค้า และการให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และขนส่งสินค้า (2) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น ช่วยในการประมวลการทำรายการ ช่วยติดต่อท่านเพื่อนำเสนอสินค้า (3) ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา สำรวจตลาด และการตลาด (4) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบคลาวด์(Cloud) บริการส่ง sms ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่างๆ (5) ผู้ให้บริการด้านการ ชำระเงินและระบบการชำระเงิน (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/ หรือทำลายเอกสาร (7) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สรรพากร ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐผู้บังคับใช้ กฎหมาย หรือบุคคลอื่นในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย (8) บุคคลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดให้บุคคลเหล่านี้ต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐาน ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ บริษัทได้กำหนดหรือมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการ ตลอดจนบุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

7.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

7.2 เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการ ดังกล่าวเมื่อมีความ จำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญา การรับประกัน สิทธิและหน้าที่ หรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่าง ท่านและบริษัทหรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของท่านและบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และ/หรือสามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ ใช้บังคับ

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

9.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะแล้ว
ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน
จึงควรศึกษา/สอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม.
9.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ และเพื่อความ
เป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
9.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบ หรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ที่
ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยหากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย
หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอเพิกถ
อนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล เว้นแต่ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
9.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขหรือขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือกรณีที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน

9.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค ทั้งนี้บริษัทอาจขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ
การใช้สิทธิของท่านตามข้อนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
9.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
9.8 การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการ ตามสิทธิข้างต้นได้

รายละเอียดการติดต่อ มีดังนี้ Email : shopmania@mcot.net

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)(สำนักงานใหญ่)
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 0-2201-6000

10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)(สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Email : shopmania@mcot.net

11. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม
โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลัง พ.ร.บ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถแจ้ง
ยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมตามนโยบายฉบับนี้

12. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับกำรให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้กด Link ไปยัง
Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทำงใน Website ของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏใน Website นั้นๆแยกต่างหากจากของบริษัท

15. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ กฎหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ด้วยการ update
ข้อมูลลงใน shopmania.mcot.net ของบริษัทโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฉบับนี้ได้รับการทบทวนปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27 กันยายน 2566

ติดต่อเรา